Tiltak og tjenester for barn og unge i kommunen

Astafjord barnevernstjeneste

Astafjord barneverntjeneste er en interkommunal tjeneste bestående av kommunene Gratangen, Lavangen og Salangen. Salangen er vertskommune og hovedkontoret ligger på Sjøvegan. Astafjord barneverntjeneste har som målsetting å hjelpe barn, unge og familier som er kommet i en vanskelig livssituasjon. Barneverntjenesten arbeider etter Lov om barneverntjenester og kan sette i verk tiltak avhengig av situasjon og type problematikk.

Kontaktinformasjon:

Enhetsleder/barnevernleder:

Stine Myrmel Anker

tlf 924 86004
stine.myrmel.anker@salangen.kommune.no

Forkontor: tlf 930 72055

Postadresse: Astafjord barneverntjeneste, boks 77, 9355 SJØVEGAN

Besøksadresse: 2. etasje, Huset mot Havet, Sjøvegan

Interkommunal barnevernvakt for Bardu, Målselv, Salangen, Lavangen, Gratangen, Ibestad, Sørreisa og Dyrøy.

Telefonnummer: 4000 2276 (4000BARN)
Vakttelefonen er åpen fra kl 15.30 om ettermiddagen til neste morgen kl 08.00.
I helger og på helligdager er telefonen åpen hele døgnet.

Helsestasjon

Gratangen helsestasjon har lokaler i 1. etasje på Helsehuset, det er på samme plass  som legekontoret. Åpningstid: mandag – fredag, kl 08:00 – 15:30. Helsesykepleiers mobil: 91802701.

Man kan stikke innom helsesykepleier når hun er på skolen, hvis man lurer på noe, vil snakke om noe som er vanskelig, har plager/smerter eller andre ting. Jordmor og helsesykepleier, drar på hjemmebesøk. Det er et lavterskeltilbud, det er bare å sende melding eller ringe, for å avtale time.

Oversikt når helsesykepleier er på Gratangsbotn skole og Montessoriskolen Morgan:

Gratangsbotn skole: Tirsdag

Montessoriskolen Morgan: Torsdag

 

Harstad og Narvik Familievernkontor

Familievernkontorene er nå åpne og tilgjengelige for befolkningen. Møtet må avtales på telefon på forhånd. Tilbudet om telefonkonsultasjoner opprettholdes inntil videre.

Vi dekker kommunene Harstad, Skånland, Ibestad, Bjarkøy, Kvæfjord, Lødingen, Narvik, Ballangen, Tysfjord, Hamarøy, Tjeldsund, Evenes og Gratangen. Du trenger ikke henvisning for å komme til oss. Tilbudet er gratis.

Telefon:466 15 650, Telefontider:0830 – 1400. Mandag til fredag.

Epost:harstad.narvik.familievernkontor@bufetat.no

Åpningstider:0800 – 1530. Møte må avtales i forkant på telefon.

Besøksadresse i Harstad: Sjøgata 3, 9405 Harstad.

Besøksadresse i Narvik: Fagernesveien 3, 8514 Narvik.

Postadresse: Postboks 710, 9487 Harstad.

Narvik Krisesenter

Har du blitt utsatt for vold fra partner, familie eller andre?  
Har du problemer med å avgjøre for deg selv hva er det som skjer?
Ta kontakt med oss så kan vi sammen prøve å finne løsninger. Mange  spør: Er jeg utsatt for vold? Hva gjør jeg når jeg skal bryte forholdet? Hvilke rettigheter har jeg ved samlivsbrudd? Trenger jeg advokat? Innholdet i samtalen kan være råd/veiledning, informasjon, kartlegging av situasjon, bistå i å finne løsninger, bearbeiding.

 

Samarbeidskommuner
Narvik krisesenter samarbeider med 5 kommuner i Nordland, som har inngått en samarbeidseavtale gjennom Narvik og omegn krisesenter som omfatter: Ballangen – Tysfjord – Gratangen – Evenes – Narvik.

 

Er krisesentret et sted for meg? Jeg har ikke blitt slått..
En kan oppleve alvorlige krenkelser uten å være slått. Vi ser på psykisk mishandling som like alvorlig som fysisk mishandling. Det er ikke slik at man må ha synlige tegn på mishandling for å få hjelp på krisesentret. Den psykiske volden er mer usynlig og kommer over tid.

Narvik og omegn krisesenter, les mer

Tlf. 769 57 339, døgnåpen telefon.

PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) skal hjelpe skoler og barnehager i arbeidet med kompetanseheving og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa/barnehagetilbudet bedre til rette for elever/barn med særlige behov. PPT skal sørge for at det blir utarbeida sakkyndig vurdering der loven krever det.

Du som er foresatt, kan ta kontakt med skolen eller barnehagen hvis du er bekymret.

PPT er også sakkyndig instans for voksne med rett til spesialundervisning.

Les mer

Kontaktinformasjon:

Pedagogisk psykologisk tjeneste holder til i 2. etg. I Håkonsgate 4, 9405, i Harstad.

Postadresse: Postmottak, 9479 Harstad

Telefon:Sentralbord: 770 26000

Leder Liv-Jorunn Karlsen, tlf 979 99 217
Avdelingsleder Eskil Remme Kleven, tlf 979 99 222

E-postpostmottak@harstad.kommune.no

Henvendelser merkes med PPT

Psykisk helsetjeneste og rusarbeid

Rus og psykiatritjenesten.

Tjenesten er et frivillig lavterskeltilbud. Tjenesten kan hjelpe personer med ulike former for psykiske helseplager, psykiske lidelser og/eller rusutfordringer i form av alkohol, medikamenter og illegale stoffer. Tjenesten kan også hjelpe pårørende og nettverk til de med utfordringer i forhold til psykisk helse og rus og kan samarbeide med andre relevante instanser, både tverretatlig og tverrfaglig kommunalt og eksternt.

Rus- og psykiatritjenesten fungerer ofte som koordinator mellom ulike etater og mellom de ulike behandlingsnivå.

Hva kan tjenesten bistå med?

· Kartlegging av behov for oppfølging.

· Individuelle samtaler.

· Ulik for form for oppfølging i hverdagen.

· Koordinerende hjelp der det er behov for flere tjenester, samt bistå med utarbeidelse/oppfølging av individuell plan.

· Opprette og være deltaker i ansvarsgrupper der det er ønskelig.

· Krise og akutt bistand.

· Hjelp til innsøking til spesialisthelsetjenesten både i forhold til psykisk helse og rus, poliklinisk og døgnbehandling.

· Samarbeid med og oppfølging av behandlingsopplegg fra spesialisthelsetjenesten.

· Koordinator pakkeforløp rus og psykisk helse

Hvordan komme i kontakt med oss?

Henvisning fra fastlege, NAV, helsestasjon, spesialisthelsetjenesten med flere.

Du kan selv ta kontakt med oss på telefon eller i brevs form.

I tilfelle andre tar kontakt på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt fra deg.

Pris: Tjenesten er gratis.

Lovverk og vedtak

Tjenesten jobber etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og pasient- og brukerrettighetsloven og fatter vedtak i henhold til dette.

Kontaktinformasjon

· Fagleder/vernepleier med tilleggsutdanning.

· Helsefagarbeider, 75 %

· Helsefagarbeider, 50 %

· Helsefagarbeider, 20 %

Adresse:

Gratangen kommune

Hjemmetjenesten

Nordsiveien 73

9470 Gratangen

Mob. 48 12 24 50